Roční harmonogram

 

Celou strukturu vzdělávání ve školním roce chceme rozdělit do několika bloků, zde je stručný popis.

 

 

Názvy tématických bloků 

 

Naše školinka v záři sluníčka

Sešli jsme se ve školince-kamarádi, seznámení, pravidla spokojeného a bezpečného soužití, bezpečnost silničního provozu, domov + rodina 

Přivítání dětí ve třídách, seznámení s prostředím třídy, celé školinky a okolí. Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény paní učitelek, asistentek a jejich profesemi. Seznamování dětí s hračkami, pomůckami, jejich uložení. Dodržování smluvených pravidel společného soužití v kolektivu a pravidel chování. Důsledné dodržování základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Uvědomování si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou.

 
 
 
 
 
Když padá listí

Barvy podzimu - podzim-počasí, barvy, znaky, příprava na zimu-zvířata

Podzimní veselení a smutky -dušičky, posvícení

Pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu. Pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů. Seznamování s prací na zahradě, v sadu a na poli, sklizeň zeleniny, ovoce a chování zvířátek . Rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým, znát názvy jejich plodů. Jak se která zvířátka připravují na zimu. Tvořivé činnosti s přírodninami, výrobky s přírodnin. Pozorování měnící se barevnosti listů na stromech, znát základní a některé doplňkové barvy. Změny počasí – jak vzniká déšť, mlha, sníh. Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Seznámení s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Halloween v  NONĚ.

 

 

Těšíme se na Ježíška

Těšíme se na vánoce - advent, Mikuláš, vánoce

Období plné citových prožitků spojené na čekání nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce. Zahájení adventu, čekání na Mikuláše. Výroba Mikulášů, čertů a andělů. Příprava na Vánoce – vyprávění, jak doma trávíme svátky vánoční, tvoření přání, vánočních dekorací, dárečků. Pečení perníčků a cukroví. Zdobení vánočního stromečku, zpívání koled. Pozorování vánoční výzdoby v obci, prodej kaprů, stromečků. Seznamování s vánočními zvyky a tradicemi. Společné setkání rodičů a dětí při oslavě Vánoc – vánoční vystoupení dětí - besídka. V tomto období musíme s dětmi pracovat obzvláště citlivě neboť tento čas je pro ně velmi náročný.

 

 

 

Paní zima

Barvy zimy - zima-počasí, byrvy, znaky, péče o zvířata v zimě

Pohádková zima - pohádky, masopust, lidské tělo-zdraví, smysly, péče o ně

Poznávání charakteristických znaků zimního období, co je mráz, jinovatka, sníh, led, sněhová vločka. Upozornění na bezpečnost při chůzi na sněhu a ledu. Zimní hry a sporty, druhy oblečení – pojmenování zimního oblečení. Péče o ptáčky a zvířátka v zimě. Orientace v časových a prostorových pojmech, znalost geometrických tvarů, orientace v názvech části dne.  Zimní období je čas pohádek a příběhů.

 

 

 

Vítáme jaro

Barvy jara - jaro-počasí, barvy, znaky, mláďata, nový život, semínka

velikonoce, čarodějnice, svátek matek.

Charakteristické znaky jarního období, pozorování zelenající se přírody, kvetoucích stromů, pojmenování jarních květin, probouzející se příroda – hmyz, drobní živočichové, návrat ptáků z teplých krajin. Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat. Oslava Velikonoc, seznamování s tradicemi a zvyky, vyprávění o významu velikonočních svátků. Týden kouzelného čarování – převleky čarodějnic. Oslava svátku maminek – pásmo písniček a básniček, pohybová ztvárnění.

 

 

 

 

Svět kolem nás

slunce, voda, vzduch, země

Vyprávění s dětmi o naší zemi, o cizích zemích, naší obci. Výlety do okolí. Znát a pojmenovat dopravní prostředky a jejich využití, dbát na bezpečnost dětí v dopravním provozu, částečně ovládat pravidla silničního provozu a dopravní situace. Poznávání předmětů vyrobených ze skla, dřeva, papíru, textilu, gumy… Varování na nebezpečí, které na nás číhá – neznámý prostor, cizí lidé, zvířata. Pojmenování volně žijících zvířat a zvířat žijících v ZOO.

 

 

 

 

Hurá prázdniny

Barvy léta - léto počasí, barvy, znaky, prázdniny, den dětí

Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat o prázdninách. Umět požádat druhého o pomoc. Pozorování rozkvetlé louky, život různého létavého a lezoucího hmyzu. Znát názvy živočichů žijících ve vodě, obojživelníků a zvířat žijících u vody. Uvědomovat si své možnosti a limity – pěstovat u dětí pud sebezáchovy. Poznávat zvířata žijící v moři, život u moře a na pláži. Hrajeme si na indiány, výlety – eventuálně jízda na koních.